SAN ANÍBAL FAMILIA EDUCA E PROGRAMA DE REFORZO EDUCATIVO PARA MENORES CON NEE OU NECESIDADES DE APOIO ESPECÍFICO 2022

A Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social concedeunos no ano 2022 unha axuda pública de 18.531 euros para a contratación de 1 mestre de primaria para os Centros de Menores San Aníbal de Burela.

Este profesional desenvolverá o Programa de Reforzo Educativo para menores con NEE ou Necesidades de Apoio Específico ao longo de 9 meses dende o día 7 de decembro de 2022.

Os obxectivos a acadar son a mellora das competencias básicas e o desenrolo curricular dos usuarios dos Centros.

SUBVENCIÓN TR342C-2022-00339-02 PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA E Á FORMACIÓN

A ConsellerÍa de Promoción do Emprego e Igualdade concede unha subvención de 4.000€ Para a TRANSFORMACIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN INDEFINIDO DE DÚAS PERSOAS MOZAS.

PROGRAMA DE REFORZO EDUCATIVO PARA MENORES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) OU NECESIDADES APOIO ESPECIFICO 2021

A Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social concedeunos no ano 2021 unha axuda pública de 79.983€ para a contratación de 1 Pedagogo, 1 mestre de primaria e 2 educadores/traballadores sociais para os Centros de Menores San Aníbal de Burela.

Estos profesionaís desenvolverán o Programa de Reforzo Educativo para menores con NEE ou Necesidades de Apoio Especifico ao longo de 9 meses dende o día 20 de decembro de 2021.

Os obxectivos a acadar son a mellora das competencias básicas e o desenrolo curricular dos usuarios dos Centros.

SUBVENCIÓN CENTRO MARÍA NAZARENA PARA FINANZAMENTO GASTOS EXTRAORDINARIOS COVID-19

A Dirección Xeral de Inclusión Social da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, concedeunos unha axuda pública de 21.970€ para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena co obxeto de facer fronte aos gastos extraordinarios xerados pola crise sanitaria do COVID-19, actuación financiada polo Ministerio de Dereitos Sociais, Axenda 2030.

SUBVENCIÓN CENTRO DE DÍA DE MENORES SAN ANÍBAL 2020

A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica concedeunos no ano 2020 unha axuda pública, que ascende a 10.000 €, que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, Actuación 9.7.1.2, consistente en Dotar ao Centro dunha sala de estar e tics que amplie e mellore o equipamento socioeducativo cun investimento total de 16.924,95 €.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN GARANTIA XUVENIL 2019

A Secretaría Xeral de Emprego concedeunos no ano 2019 unha axuda pública para os Centros de Menores San Aníbal que ascende a 30.374,54€ , cofinanciada nun 91.89% polo FSE e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de Investimento 8.2, Obxectivo Específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2 coa que se contratou un psicólogo e un educador social durante 7 meses comezando o 28/10/2019 cos obxectivos de prestar reforzo educativo e potenciar a integración social a través das actividades de ocio, deportivas e culturais e as actividades da vida diaria nos dous centros de Burela (Lugo).
Os obxectivos da nosa intervención son os seguintes:
• Mellorar a intervención individualizada e o seguemento persoal de cada menor.
• Facilitar unha maior intervención co medio familiar.
• Atender aqueles menores que polas súas características requiran unha atención presencial individualizada en todo momento.
Ademais esperamos conquerir os seguintes resultados cos xoves profesionais participantes:
• Favorecer a súa profesionalización e ofertar unha experiencia laboral positiva a xoves con escasa experiencia.
• Fomentar os desempeños, funcións e responsabilidades do educador social e do psicólogo nun centro de menores.
• Potenciar as competencias de traballo en equipo destes profesionais.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN GARANTIA XUVENIL 2018

A Secretaría Xeral de Emprego concedeunos no ano 2018 unha axuda pública para os Centros de Menores San Aníbal que ascende a 27.739,88€ , cofinanciada nun 91.89% polo FSE e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de Investimento 8.2, Obxectivo Específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2 coa que se contratou a dous educadores durante 7 meses comezando o 13/09/2018 cos obxectivos de prestar reforzo educativo e potenciar a integración social a través das actividades de ocio, deportivas e culturais e as actividades da vida diaria nos dous centros de Burela (Lugo).

PROGRAMA DE COOPERACIÓN GARANTIA XUVENIL 2017

A Secretaría Xeral de Emprego concedeunos no ano 2017 unha axuda pública para os Centros de Menores San Aníbal que ascende a 27.467,72€ , cofinanciada nun 91.89% polo FSE e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de Investimento 8.2, Obxectivo Específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2 coa que se contratou a dous educadores para realizar dito Programa.

PROGRAMA DE REFORZO EDUCATIVO PARA MENORES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) OU NECESIDADES APOIO ESPECIFICO 2020

A Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social concedeunos no ano 2020 unha axuda pública de 55.593€ para a contratación de 1 mestre de primaria e 2 educadores/traballadores sociais para os Centros de Menores San Aníbal de Burela.
Estos profesionaís desenvolverán o Programa de Reforzo Educativo para menores con NEE ou Necesidades de Apoio Especifico ao longo de 9 meses dende o día 28 de decembro de 2020.
Os obxectivos a acadar son a mellora das competencias básicas e o desenrolo curricular dos usuarios dos Centros.

PROGRAMA DE REFORZO EDUCATIVO PARA MENORES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) 2019

A Secretaría Xeral de Emprego concedeunos no ano 2019 unha axuda pública de 48.780 € para a contratación de dous pedagogos para os Centros de Menores San Aníbal de Burela. Estos profesionaís desenvolverán o Programa de Reforzo Educativo para menores con NEE ou Necesidades de Apoio Especifico ao longo de 9 meses dende o día 30 de decembro de 2019. Os obxectivos a acadar son a mellora das competencias básicas e o desenrolo curricular.

PROGRAMA DE REFORZO EDUCATIVO PARA MENORES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) 2018

A Secretaría Xeral de Emprego concedeunos no ano 2018 unha axuda pública de 19.575€ para a contratación dun pedagogo para os Centros de Menores San Aníbal de Burela. Este profesional desenvolverá o Programa de Reforzo Educativo para menores con NEE ao longo de 9 meses dende o día 5 de decembro de 2018. Os obxectivos a acadar son a mellora das competencias básicas e o desenrolo curricular.

PROGRAMA DE REFORZO EDUCATIVO PARA MENORES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) 2019

A Secretaría Xeral de Emprego concedeunos no ano 2019 unha axuda pública de 48.780 € para a contratación de dous pedagogos para os Centros de Menores San Aníbal de Burela. Estos profesionaís desenvolverán o Programa de Reforzo Educativo para menores con NEE ou Necesidades de Apoio Especifico ao longo de 9 meses dende o día 30 de decembro de 2019. Os obxectivos a acadar son a mellora das competencias básicas e o desenrolo curricular.

PROGRAMA DE REFORZO EDUCATIVO PARA MENORES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) 2018

A Secretaría Xeral de Emprego concedeunos no ano 2018 unha axuda pública de 19.575€ para a contratación dun pedagogo para os Centros de Menores San Aníbal de Burela. Este profesional desenvolverá o Programa de Reforzo Educativo para menores con NEE ao longo de 9 meses dende o día 5 de decembro de 2018. Os obxectivos a acadar son a mellora das competencias básicas e o desenrolo curricular.

PROGRAMA DE REFORZO EDUCATIVO PARA MENORES CON NECESIDADE EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) OU NECESIDADES DE APOIO ESPECÍFICO 2017

A Secretaría Xeral de Emprego concedeunos no ano 2017 unha axuda pública para os Centros de Menores San Aníbal que ascende a 39.150€ coa que se contratou a dous pedagogos para realizar dito Programa.

PROGRAMA DE REFORZO EDUCATIVO PARA MENORES CON NECESIDADE EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) OU NECESIDADES DE APOIO ESPECÍFICO 2016

A Secretaría Xeral de Emprego concedeunos no ano 2016 unha axuda pública para os Centros de Menores San Aníbal que ascende a 19.575€ coa que se contratou a un pedagogo para realizar dito Programa.

SUBVENCIÓN PARA CREACIÓN DE PISTA MULTIDEPORTE CUBERTA NO CENTRO DE DÍA DE MENORES SAN ANÍBAL DE BURELA

Esta axuda cofinanciase polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Local (FEADER), no marco de medida 19(Leader) do PDR de Galicia 2014-2020, e encádrase na prioridade ou área focal 6B (promover o desenvolvemento local nas zonas rurais).

SUBVENCIÓN CASA DE FAMILIA SAN ANÍBAL 2018

A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica concedeunos no ano 2018 unha axuda pública, que ascende a 25.000 €, que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, Actuación 9.7.1.2, consistente en obras menores de melloras de accesibilidade, seguridade e confort en tres dos baños dos usuarios, dotándoos de ducha en vez de bañera. En canto a equipamento e moblaxe, dótase ao centro dunha nova sala de estar e do mobiliario do comedor.

SUBVENCIÓN CASA DE FAMILIA SAN ANÍBAL 2017

A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica concedeunos no ano 2017 unha axuda pública, que ascende a 24.894,34€, que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, Actuación 9.7.1.2, consistente en Obras menores para adecuar ao Centro cunha cromática terapéutica e de novos equipamentos de moblaxe e tecnolóxicos.

SUBVENCIÓN CENTRO DE DÍA DE MENORES SAN ANÍBAL 2018

A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica concedeunos no ano 2018 unha axuda pública, que ascende a 25.000 €, que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, Actuación 9.7.1.2, consistente en obras menores para dotar ao centro de alumeado led, novo sistema de calefacción na terraza de xogos, para mellorar a eficiencia enerxética e dotarse de pavemento de seguridade no parque infantil de xogos. Tamén nos dotaremos dun novo equipamento de moblaxe nunha das salas-titoría do Centro.

SUBVENCIÓN CENTRO DE DÍA DE MENORES SAN ANÍBAL 2017

A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica concedeunos no ano 2017 unha axuda pública, que ascende a 24.986.64 €, que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, Actuación 9.7.1.2, consistente en Obras menores para adecuar ao Centro cunha cromática terapéutica e de novos equipamentos de moblaxe e tecnolóxicos.

SUBVENCIÓN PARA ADQUISICIÓN DUN TERMO ELÉCTRICO DE MÁXIMA EFICIENCIA ENERXÉTICA PARA O CENTRO DE ACOLLIDA BÁISCA MARÍA NAZARENA ANO 2018

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2018 unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 3170,02 €. Con esta axuda a Entidade invertiu 3.962,75 € para instalar un termo eléctrico de calificación enerxética A. Esta axuda esta cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. O Obxectivo Temático 9 Prioridade de Investimento 9.7 Obxectivo Específico 9.7.1 Actuación CPSO 9.7.1.2

SUBVENCIÓN PARA MELLORA DOS CANALÓNS E A IMPERMEABILIZACIÓN NO CENTRO DE ACOLLIDA BÁSICA MARÍA NAZARENA ANO 2018

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2018 unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 2.023,12 €. Con esta axuda a Entidade invertiu 2.528,90 € na realización de pequenas obras de selado e impermeabilización dos canalóns do Centro. Esta axuda esta cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. O Obxectivo Temático 9 Prioridade de Investimento 9.7 Obxectivo Específico 9.7.1 Actuación CPSO 9.7.1.2

SUBVENCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO PARA O CENTRO DE ACOLLIDA E INCLUSIÓN SOCIAL MARÍA NAZARENA 2021

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2020, para investir no ano 2021, unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 3.089,86€ que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, consistente en dotar ao Centro de equipos de colchons con fundas sanitarias de fácil limpeza e desinfección anticovid cunha inversión total de 3.862,32 €.

SUBVENCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA O CENTRO DE ACOLLIDA BÁSICA MARÍA NAZARENA ANO 2018

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2018 unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 3668,72 €. Con esta axuda a Entidade invertiu 4.585,90€ na adquisición de diverso mobiliario para atender aos usuarios de 0 a 3 anos. Esta axuda esta cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. O Obxectivo Temático 9 Prioridade de Investimento 9.7 Obxectivo Específico 9.7.1 Actuación CPSO 9.7.1.2

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 2017

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2017 unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 9.234,72€ que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, Actuación 9.7.1.2, consistente na adquisición de mobiliario para as área de recepción e primeira acollida.

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 2016

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2016 unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 11.496,36€ que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, consistente dotar ao centro de mobiliario adaptado ás características dos usuarios.

SUBVENCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS DE USO DIARIO POLOS USUARIOS DO CENTRO DE ACOLLIDA BÁSICA MARIA NAZARENA ANO 2018

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2018 unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 6.703,40 €. Con esta axuda a Entidade invertiu 8.379,25 € na adquisición de diversos electrodomésticos (aspiradores, centros de planchado, exprimidor industrial, etc) para utilización dos usuarios do Centro. Esta axuda esta cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. O Obxectivo Temático 9 Prioridade de Investimento 9.7 Obxectivo Específico 9.7.1 Actuación CPSO 9.7.1.2

ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS 2017

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2017 unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 4.111,20€ que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, Actuación 9.7.1.2, consistente dotar ao centro de cámaras conxeladoras.

ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS 2016

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2016 unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 5.032,80€ que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, consistente en dotar ao centro dun novo sistema de lavandería, televisores e aspirador.

SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN DUNHA FURGONETA 2020

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2020, para investir no ano 2020, unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 26.827,44€ que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, consistente en dotar ao Centro dunha furgoneta Peugeot Traveller Allure BlueHDi para uso mixto de mercancías e persoas con 8 prazas e cunha inversión total de 42.648,72€.

SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN DUNHA FURGONETA 2017

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2017, para investir no ano 2018, unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 24.168,44€ que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, consistente en dotar ao Centro dunha furgoneta Peugeot Traveller Business para uso mixto de mercancías e persoas con 8 prazas e cunha inversión total de 30.344,99€.

SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN DUNHA FURGONETA 2016

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2016 unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 22.760€ que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, consistente en dotar ao Centro dunha furgoneta.

SUBVENCIÓN MELLORAS PARA EVITAR FILTRACIONS E HUMIDADES

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2017 unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 14.008,89€ que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, Actuación 9.7.1.2, consistente na mellora das instalacións para evitar as filtracións e humidades.

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2017 unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 5.411,12€ que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, Actuación 9.7.1.2, consistente na dotación de novo equipamento nas cociñas e nos baños do Centro.

SUBVENCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E EQUIPOS INFORMATICOS PARA O CENTRO DE ACOLLIDA E INCLUSIÓN SOCIAL MARÍA NAZARENA 2021

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2020, para investir no ano 2021, unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 7.627,84 € que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, consistente en dotar ao Centro de equipos informáticos, impresoras e televisores led xunto con electrodomésticos de uso profesional, cunha inversión total de  9.758,52 €.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2016 unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 7.162,23€ que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, consistente en dotar aos usuarios e ao persoal técnico de equipos informáticos.

INSTALACIÓN DUN NOVO SISTEMA DE CALEFACCIÓN INTEGRAL DE BAIXO CONSUMO

A Dirección Xeral de Inclusión Social concedeunos no ano 2016 unha axuda pública para o Centro de Acollida e Inclusión Social María Nazarena que ascende a 7.176,70€ que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático 9, Prioridade de Investimento 9.7, Obxectivo Específico 9.7.1, consistente dotar ao centro dun novo sistema de calefacción de máxima eficiencia enerxética.

PLAN DE COOPERACIÓN GARANTÍA XUVENIL

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies